Önkéntesek toborzása, felkésztése, segítése - Szabadszentkirály

  1. 10:00-12:00 Tűzoltó Egyesületbe új tagok toborzása előadó: Gyulai Krisztián tűzoltó egyesület elnőke

Az egyesülési jog mindenkit megillető szabadságjog, és egyik alapvető elve az önkéntesség. A tag tehát kizárólag önkéntesen, szabad akaratából léphet be az egyesületbe, saját elhatározásából tartja fenn tagsági jogviszonyát, és azt szintén saját akaratából szüntetheti meg (kivéve a kizárás eseteit).

Tehát senkit nem lehet kötelezni arra, hogy egy egyesületben tag legyen, és az alapszabály sem teheti kötelezővé az egyesületi tagságot. Az egyesület tagjai egyenlők. Csak látszólagos ellentmondás az, hogy a pártoló vagy tiszteletbeli tag általában kevesebb jogosítvánnyal rendelkezik, mint a rendes tag.

A demokratikus működés nem attól demokratikus, hogy mindenkinek egyenlő jogai vannak, hanem attól, hogy az alapításkor el kell dönteni, a tagok státuszát pontosan körülírva és meghatározva. Így mindenki tudja, hogy milyen feltételekkel lehet a szervezetbe belépni, és ott neki milyen jogai és kötelezettségei keletkeznek. Tehát nem kizárt, hogy az alapításkor az alapítók szándéka szerint a tagokat különböző jogi státusszal ruházzák fel. Azaz az alapításkor el kell dönteni és pontosan meg kell határozni, hogy mely tagi státusz milyen jogokkal és kötelezettséggel jár, s a később belépő tagok már az alapszabály ismeretében, azt elfogadva válhatnak taggá. (A jelenlegi bírói gyakorlat a Civil törvény alapján általában csak kétféle különleges jogállású tagi státuszt enged: a tiszteletbeli tagot és a pártoló tagot, a Civil törvényben meghatározott tartalommal. Ugyanakkor ebben a kérdésben a gyakorlat nem teljesen egységes.)

A tagi jogviszony létesítésének feltételeit az egyesület alapszabályának tartalmazni kell. Különös vagy kötelező feltételeket a jogszabály nem ír elő. Az alapszabályban kell meghatározni, hogy ki milyen feltételekkel lehet az egyesület tagja. Itt kell rögzíteni és szabályozni, hogy a leendő tagnak hol, kinél kell jelezni azt, hogy tag kíván lenni (például tagfelvételi kérelmet, űrlapok ki kell tölteni és az egyesületi irodában leadni) Szabályozni kell, hogy a tagfelvételről az egyesület mely szerve mikor, hogyan dönt, erről hogyan értesítik, tájékoztatják a leendő tagot, és fordulhat-e, illetve ha igen, hová fordulhat jogorvoslatért a számára esetleg kedvezőtlen döntés ellen. A tag felvételéről csak a szervezet tagjai dönthetnek. Nem tartalmazhat az alapszabály olyan rendelkezést, mely szerint olyan személy rendelkezik a tagfelvétellel kapcsolatban ajánlási, véleményezési vagy jóváhagyási joggal, aki nem tagja az egyesületnek. A leendő tag részére próbaidő is kiköthető, (nem tévesztendő össze a Munka Törvénykönyve szerinti próbaidővel!!) Ha próbaidős tagsági státusz van egy szervezetnél, akkor az ilyen tagok jogállását is pontosan szabályozni kell.

Az önkéntesség elvének a tagi jogviszony fenntartása alatt is folyamatosan érvényesülni kell. Azaz a tag szintén csak önkéntes elhatározásból tarthatja fenn tagi jogviszonyát.

  1. 12:00-13:00 A magyarországi önkéntes tűzoltóság fontossága

Miért lesz valaki önkéntes tűzoltó?

Nem csak simán tűzoltó, hanem önkéntes tűzoltó. Ennek a kérdésnek a megválaszolására először nézzük meg a hivatásosak indokait. Én például semmit sem tudtam a tűzoltóság szervezetéről, amíg fel nem vetődött a gondolat bennem „tűzoltó leszek”. Megvallom őszintén, nem a szakma iránti alázat, az embereken való segítségnyújtás vágya, vagy az erkölcsi és szakmai hovatartozás felemelő érzése vezérelt, csupán az akkor még jobb kereseti lehetőség - ami mára megszűnt - és az aránylag sok szabadidő vonzott, mely a 24-48 órás munkarendből adódott. Valamint az úgynevezett nyugdíjas állás kifejezés is nyomott a latba. Az akkor még húszéves fejemmel nem tudtam, hogy pontosan milyen is lesz ez.

Tehát a tűzoltók egy része így kerül a szolgálatba, de az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy egy rövid idő és néhány eset után az ember szakmai szemlélete kialakul és teljesen más szempontok tartják a pályán, mint amik idesegítették. Azonnal kialakul egy olyan szemlélet, mely más hivatásoknál igen ritka, a bent lévők úgymond második családja az embernek, hisz itt töltjük a második legtöbb időt. A másik szempont, amely a legtöbb embert hozza, az a családi tradíció, akiket a rokonai, ismerősei segítenek és irányítanak ide. Az igazság az, hogy a családi tradíciók nagyon erősek ebben a szakmában. Valamint van még egy kis csoport az adrenalin betegek, ők szeretik a veszélyt és ettől jönnek lázba.

Ám mi a helyzet az önkéntesekkel? Itt egy választóvonalat kell húzni az önkéntes tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek között, az előzőeknél nagyon hasonló a helyzet, mint a hivatásosoknál, az utóbbiaknál viszont érdekessé válik a dolog. Az egyesületek társadalmi szervezetek, tagjaik ellenjavadalmazás nélkül végzik szinte ugyan azt a tűzoltási tevékenységet, - igaz ritkábban - mint a másik két készenlétet ellátó szervezet, sőt tagdíjat fizetnek. Ide nem jön az ember a munkabér miatt, ide nem jön a szabadidő miatt és a kedvező nyugdíjazási feltételek sem vonatkoznak rájuk. Egy törvény adta kedvezményük lehet a helyi adó alóli mentesség, de ezt is csak a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltó veheti igénybe és amúgy sem egy nagy összeg. Az egyesületi tagok nem, hogy fizetést nem kapnak, de még olykor saját keresetükből áldoznak a közös célért, szabad idejük pedig az egyesületé, hiszen ők fő állásuk után, mellett végzik ezt a tevékenységet. Ilyenkor aztán van, hogy nekik lesz kellemetlenségük, hiszen néha munkaidő alatt is vonulnak tűzhöz. Tehát egy olyan munkahely kell a számukra, mely ezt engedélyezi, vagy marad az este és a hétvége.

No, mi lehet az, ami mégis inspirálja, motiválja őket?

A megkérdezettek között voltak önkéntes parancsnokok és beosztottak is, a parancsnokok olykor diszkréten az embereken való segítségnyújtásra hivatkoztak, ám kiderült, hogy nagy számban még a múlt rendszerben lettek önkéntesek, és az akkori önkormányzati beosztásukkal járt együtt az egyesületi tagság, vagy az ismerőseik, rokonaik invitálására lettek a szervezet tagjai. A beosztotti állománynál érdekesebb a helyzet, itt ugyanis az átlagéletkor 30 év alattira tehető. Válaszaikból megfigyelhető volt, hogy pontosan ők sem tudják megfogalmazni az okot, nem nyelvi nehézség miatt. De egy-két általános dolog megfigyelhető és megállapítható volt. Itt talán még jelentősebb a családi tradíció, ez azt jelenti, hogy 60%-uk rokoni felkérésre lett önkéntes. A szervezetbe a társadalom nem túl széles rétegéből érkeztek a fiatalok, például egyetlen milliomos csemetéről sem tudok. Ezek a fiatalok a társadalom középső és ritkábban az alsó rétegéből érkeztek, a saját miliőjük úgymond, megbecsült tagjai, tehát bűnöző és kétes személy nincs közöttük. Az életben és az egyesületben is segítőkészek és jó szándékúak. Nagymértékben vonzotta őket az, hogy ez a szervezet egy társadalmilag elismert és megbecsült egység és ehhez tartozni bizonyos erkölcsi kiváltságot jelent, olykor megismerik őket az utcán, legközelebb már köszönnek is nekik, tehát felfigyelnek rájuk, amire ők joggal büszkék lehetnek. Nem elhanyagolható az sem, hogy a család is támogat egy ilyen egységhez való tartozást, itt ugyanis jó helyen tudják a gyermeket. Inkább ide járjon, - ha még veszélyesebb is - mint valamely ismeretlen és ellenőrizhetetlen bandába. Itt rendet, fegyelmet tanul és a társaság is értékes közösségi életet él. A rend és fegyelem tanulásáról még annyit, hogy nem is kell azt tanulni, hiszen azonnal beleszoknak az újak a rendtartásba. Tehát, hogy miért lesz valaki önkéntes tűzoltó, sok erre a kérdésre a jó válasz, de csak összességében adnak helyes képet. Kit őszintén a segítségnyújtás vágya, kit a valahová tartozás, kit az ősök nyomdokai vagy éppen a munkahelye segít erre a pályára, egy biztos aki ide bekerül az nagyon megszereti és nehezen válik meg ettől a szinte családias közösségtől. A sok akadályozó és nehezítő körülmény ellenére nagy áldozatot vállalnak, akik ezt a mellékfoglalkozást űzik. A lemorzsolódás sajnos itt nagy 25-30%-ra tehető és sokszor anyagi gondok az okai. A sok nehezítő és akadályozó körülmény mellett az önkéntesek olykor nagyobb kedvvel és odaadással végzik feladataikat, mint a hivatásosok.

  1. 13:00-14:00 A Baranya megyei tűzoltóság együttműködése a Szabadszentkirályi tűzoltó egyesülettel

Fontos, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület a szaktevékenység végzésére írásban megállapodást kössön a hivatásos tűzoltósággal. Az együttműködési megállapodás megkötésének megkönnyítése érdekében a Ttv. rögzíti a megállapodás megkötésének, tartalmának, megszüntetésének feltételeit, amelyről az utolsó előadásban részletesen is bemutatásra került.

Az első és legfontosabb lépés a két szervezet közötti együttműködés deklarálására, hogy a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület a szaktevékenység végzésére írásban megállapodást köt a hivatásos tűzoltósággal.

 Az együttműködési megállapodás megkötésének feltétele, hogy a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület - szaktevékenységet irányító tagja a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló miniszteri rendeletben előírt képesítéssel rendelkezik, és - működése egyébként megfelel a Ttv-ben meghatározott feltételeknek.

Az együttműködési megállapodás határozatlan időre köthető, mely az önkéntes tűzoltó egyesület részéről az együttműködési megállapodásban meghatározott határidővel írásban indokolás nélkül felmondható. Megkötését, vagy annak megszüntetését a hivatásos tűzoltóság székhelyén működő, illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének kell jelenteni. Az együttműködési megállapodást a hivatásos tűzoltóság írásban, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatja fel, ha az együttműködési megállapodás megkötésének bármelyik feltétele nem teljesül.

Az együttműködési megállapodásban fontos rögzíteni az önkéntes tűzoltóegyesületnek a szaktevékenység ellátására vonatkozó kötelezettségvállalását, különösen az annak érdekében vállalt szolgálati rendjét, értesíthetőségének módját, szakmai igénybevehetőségének körét, és azt, hogy a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület a szaktevékenységet milyen földrajzi területen látja el (a továbbiakban: tevékenységi terület). A hivatásos tűzoltóság részéről az együttműködő önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenysége ellátásának elősegítésére vonatkozó kötelezettségvállalást szintén fontos rögzíteni, például a szakmai továbbképzés, gyakorlat szervezését a közreműködő önkéntes tűzoltóegyesület részére, az időszerű tűzvédelmi feladatokra vonatkozó, a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület tűzmegelőzési tevékenységéhez, a lakosság tájékoztatásához szükséges adatoknak a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezésre bocsátásának rendjét.  A közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületet tevékenységi területén keletkezett tűzesetről, műszaki mentésről, katasztrófáról való kölcsönös értesítés rendjét.